Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Uitgezonderd uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen schriftelijke afwijking, zijn de relaties tussen Kokoon Design en haar klanten onderworpen aan onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die door de klant erkend en aanvaard worden, met inbegrip van de gevallen waarin deze tegenstrijdig zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden.

2. De klant verklaart dat hij het voornemen heeft de gekochte producten opnieuw te verkopen en deze niet enkel aan te kopen met de bedoeling er de eindgebruiker van te zijn.

3. Onze prijzen zijn steeds exclusief taksen. De prijsoffertes en prijslijsten worden opgesteld en meegedeeld aan de klant onder voorbehoud van latere wijzigingen en verbeteringen. De foto’s en illustratiebeelden zijn niet contractueel.

4. Elke bekrachtiging van bestelling geldt als aanvaarding van de prijzen en beschrijvingen van de voor verkoop beschikbare producten. Door online te bestellen, per mail of fax, geeft de klant uitdrukkelijk aan een verkoopovereenkomst te willen afsluiten met Kokoon Design en akkoord te gaan met onderhavige algemene voorwaarden. Kokoon Design verbindt zich er toe de geplaatste bestellingen te honoreren uitsluitend binnen de beperking van de beschikbare productvoorraden. De beschikbaarheid van de artikelen kan gecontroleerd worden op het extranet.
Bij niet-beschikbaarheid van het product, verbindt Kokoon Design zich er toe de klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De verkoopovereenkomst tussen Kokoon Design en de klant ontstaat op het ogenblik van de aanvaarding van de bestelling door Kokoon Design.

5. De producten worden door onafhankelijke transporteurs geleverd (DPD, Exapaq, Mondial Relay, Gefco en DSV) in Frankrijk, België, Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Spanje, Portugal en Italië. Andere bestemmingen zijn mogelijk op aanvraag en op bestek. In de mate van het mogelijke zal de levering van de producten uitgevoerd worden op de in de bestellingbevestiging vermelde datum. De leveringstermijnen zijn dus indicatief zelfs indien deze voor meer dan 95 % worden nageleefd. De eventuele vertragingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot de toekenning van schadevergoedingen vanwege Kokoon Design. De douanetaksen, met name de eventueel verschuldigde invoertaksen of accijnzen zijn in alle gevallen ten laste van de bestemmeling en zullen geen aanleiding kunnen geven tot enig bezwaar of enige vraag tot vergoeding vanwege Kokoon Design.

6. De kosten verbonden aan de levering en de montage vallen onder alle omstandigheden ten laste van de koper, tenzij anders schriftelijk bepaald. De montage van de goederen gebeurt op risico en gevaar van de koper.

7. Kokoon Design blijft eigenaar van de verkochte producten tot de dag van de volledige betaling van de prijs in hoofdsom en bijhorigheden. In geval van herverkoop behoudt de verkoper eveneens de mogelijkheid de prijs te vorderen van de goederen die in het bezit zijn van de onderkoper. Het voorbehoud van eigendom wordt overgedragen op de prijs van de herverkoop. Vanaf de levering van de goederen worden alle risico’s van om het even welke aard, met inbegrip van toevalligheden en overmacht, overgedragen op de koper. Het niet betalen van om het even welke vervaldag kan leiden tot de terugvordering van de goederen.
In geval van laattijdige betaling van meer dan 30 kalenderdagen na de vervaldatum van de desbetreffende factuur, zal een forfaitaire boete van 12 % van het bedrag verschuldigd zijn om de invorderingskosten te dekken. Bovendien zal een intrest van 8 % (op jaarbasis) op het verschuldigde bedrag in rekening worden gebracht vanaf de 30e dag vertraging.
In geval van geschil zullen enkel de rechtbanken bevoegd zijn van het gerechtelijk arrondissement Luik (België), waarbinnen de vennootschapszetel van Kokoon Design gevestigd is.

8. Op het ogenblik van de levering is de koper er toe gehouden een minutieuze inspectie te doen van de verpakking van de geleverde goederen en, indien deze gebreken of sporen van schokken zou vertonen, op de leveringsbon schriftelijk voorbehoud te doen betreffende de uitwendige sporen van schade alvorens deze te aanvaarden. De koper zal de verkoper hiervan eveneens schriftelijk of per e-mail (sav@kokoondesign.com) op de hoogte moeten brengen. Ingeval de koper de verkoper niet binnen de 4 (vier) kalenderdagen op de hoogte zou brengen van de gebreken die konden worden opgemerkt na minutieus onderzoek, zal worden aangenomen dat de koper de geleverde goederen aanvaardt in de staat waarin deze zich bevinden en dat elk recht op bezwaar na deze termijn vervalt.
De verkoper moet onmiddellijk de mogelijkheid hebben om de geuite bezwaren te controleren. De koper verbindt zich er toe om de verkoper onder alle omstandigheden de mogelijkheid te bieden de eventuele gebreken te herstellen.
De koper verliest alle rechten en bevoegdheden die hij ter beschikking heeft indien deze laatste zijn bezwaren niet geuit heeft binnen de hierboven vermelde termijn en/of indien hij de verkoper niet de mogelijkheid geboden heeft om de gebreken te herstellen en/of indien hij niet het nodige gedaan heeft om de gebreken zo snel mogelijk te ontdekken.
Indien het bezwaar onder de garantievoorwaarden valt en in de ogen van de verkoper gerechtvaardigd lijkt, zal deze de keuze hebben tussen het betalen van een vergoeding ten bedrage van maximum het factuurbedrag van de geleverde goederen, of het gratis vervangen van de geleverde goederen. De verkoper is niet gehouden tot het betalen van enige andere schadevergoeding of vergoeding, onder welke benaming ook.

9. Als productiebeheerder en invoerder van haar gamma, geeft Kokoon Design een wettelijke waarborg tegen verborgen gebreken gedurende 2 jaar en dit vanaf de datum van facturatie. Kokoon Design zal haar tussenkomst in ieder geval beperken tot haar tussenkomst in vervanging van de defecte producten of tot de terugbetaling van de betaalde prijs zonder dat de klant aanspraak kan maken op bijkomende schadevergoeding. De koper verbindt zich er toe geen enkele vergoeding te vorderen voor schade, materiële of andere, van welke aard ook, die hijzelf of een derde zou kunnen lijden als gevolg van de verkoop of nog het gebruik van door Kokoon Design verkochte producten. Dienaangaande verzaakt de koper aan elk verhaal tegen Kokoon Design en erkent hij dat Kokoon Design niet kan garanderen dat de verkochte producten geen afbreuk doen aan de rechten van derden.
Bij het inroepen van deze waarborg en teneinde Kokoon Design toe te laten het gebrek doeltreffend aan te pakken, aanvaarden partijen het gebruik van genummerde foto’s als element om de aan de waarborg onderworpen bezwaren af te handelen.
Indien de eindgebruiker tijdens het uitpakken en monteren van een product een gebrek hieraan vaststelt, is hij er toe gehouden de verkoper (dus in dit geval de klant van Kokoon Design) hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, die de klacht zal overmaken aan Kokoon Design.
Het product dat een aan bezwaar onderworpen gebrek vertoont mag in geen geval gemonteerd en gebruikt worden zonder voorafgaande toestemming van de dienst Naverkoop. Elk gemonteerd product wordt als aanvaard beschouwd.

10. Louter door op de Internetsite van Kokoon Design te bestellen, verleent de klant uitdrukkelijk toestemming aan Kokoon Design om zijn persoonlijke gegevens te behandelen en deze te gebruiken voor doeleinden zoals de administratie van het cliënteel, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturatie, de opvolging van de solvabiliteit, de marketing en de reclame. Het gebruik van deze gegevens voor marketing- of gepersonaliseerde reclamedoeleinden is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de klant die wordt gegeven gedurende de bestellingsprocedure. Kokoon Design verbindt zich er toe deze gegevens enkel voor de noden van haar filialen mee te delen, met uitsluiting van elke andere derde. De klant die besteld heeft op de site www.kokoondesign.com zal op ieder ogenblik kunnen vragen om de persoonlijke gegevens die Kokoon Design geregistreerd heeft, te raadplegen en te verbeteren. De klant heeft het recht zich, op vraag en kosteloos, te verzetten tegen de behandeling van de gegevens voor direct marketingdoeleinden. Voor meer informatie wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat geüpdate wordt door de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven te Brussel.

11. Indien één van de voorwaarden dezer nietig of ontoepasbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden algeheel van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

12. Partijen aanvaarden in het kader van hun relaties, elektronische bewijsmiddelen zoals E-mails, back up, ….

13. Op de conflicten die betrekking hebben op het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn. In geval van geschil zijn enkel de Rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Luik (België), plaats van de vennootschapszetel van de verkoper.

Dit artikel is ook beschikbaar in: Engels, Frans

2 Responses to “Algemene verkoopsvoorwaarden”

 1. L.V. Dokkum says:

  Beste Kokoon Design,

  Graag zou ik jullie producten via dropshipping willen verkopen, omdat het assortiment mij erg aanspreekt.
  Kunnen jullie aangeven welke voorwaarden hieraan zijn verbonden en welke acties ik moet ondernemen om eventueel klant te worden?

  Met vriendelijke groet,

  Lucia Dokkum
  Just Home

Leave a Reply